Reforma justice

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

Napsali o nás

Druhá šance pro zákoník

22.11.2008; Právo; Zpravodajství; Tomáš Gřivna

Od posledního marného pokusu o přijetí nového trestního zákoníku uplynul zhruba rok a půl. Nyní, již pátém volebním období, jsme se dočkali schválení jeho revidované verze Sněmovnou.

Mám obavy, aby tento návrh nepotkal stejný osud jako v roce 2006, kdy se z něj stalo politikum před blížícími se volbami.

ČR stále nemá nový a moderní kodex trestního práva hmotného. Ve srovnání s dalšími postsocialistickými státy tak poněkud zaostáváme. Potřeba nahradit staré kodexy (ten náš je z roku 1961) je přirozená, neboť v jejich podstatě je hluboce zakořeněna politickoprávní doktrína, poplatná socialistické formě společenského zřízení. Tento prazáklad nelze jednoduše odstranit cestou novelizací, kterých v případě trestního zákona bylo již více než 60.

To bylo také důvodem, proč lze počátek prací na novém kodexu datovat již zhruba k roku 1995. Projednávaný návrh trestního zákoníku, stejně jako ten z roku 2004, je výsledkem dlouholeté práce odborníků a byl mnohokrát diskutován na všech možných nejen vědeckých fórech.

Ze změn, kterých byla přijata celá řada, lze zmínit z obecné části např. výslovnou úpravu problematiky omylu v trestním právu nebo nepřímého pachatelství, formulaci některých nových okolností vylučujících protiprávnost jako je svolení poškozeného nebo přípustné riziko. Zcela nově jsou zaváděny nebo modifikovány některé druhy trestů, např. nově návrh počítá s domácím vězením.

Pozitivně vnímám také např. zvýšení horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody při ukládání trestu za spáchání více trestných činů při tzv. vícečinném souběhu. Ve zvláštní části došlo nejen k revizi jednotlivých skutkových podstat, ale i trestních sazeb stanovených za jejich naplnění. Trestní sazby jsou nyní správně diferencovány v závislosti na významu chráněného zájmu, který byl činem dotčen.

Došlo též k formulaci nových skutkových podstat, což umožní postih novějších forem společensky nebezpečných jednání jako např. hackingu nebo stalkingu (pronásledování). Tím budou splněny i podmínky pro ratifikaci některých mezinárodních smluv (např. Úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě). Troufám si shrnout, že návrh trestního zákoníku představuje z odborného hlediska vysoce kvalitní dílo, jež si zaslouží respekt.

Po prostudování všech změn, které předložený návrh doznal v průběhu druhého, resp. třetího čtení ve Sněmovně, mohu konstatovat, že dílčí přijaté změny nejsou nabouráním celkové koncepce. Ač se to nestává příliš často, nabyl jsem dojmu, že se poslanci při projednávání chovali v zásadě rozumně a odpovědně.

Několik navržených změn, které bych označil za poněkud neuvážené, naštěstí přijato nebylo. Mám tím na mysli např. návrh na kriminalizaci prostituce (jejích poskytovatelů i konzumentů) nebo absurdní návrh na zrušení mezí nutné obrany.

Některé přijaté změny jsou sice diskutabilní, ale nikoliv iracionální. Např. snížení věku trestní odpovědnosti na 14 let, byť podle mého názoru není řešením, tragédií není. Zde bude totiž více záležet na citlivém přístupu praxe a na využívání všech možností zvláštního zákona (zákona o soudnictví ve věcech mládeže).

Je naděje, že nový trestní zákoník projde zbytkem legislativního procesu bez problémů a že zvítězí zdravý rozum nad touhou některých zákonodárců zviditelnit sebe nebo politickou stranu.

(Autor pracuje na katedře trestního práva Právnické fakulty UK)

zpět