Reforma justice

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

Aktuality

Prezident České republiky schválil nový trestní zákoník

Prezident schválil návrh trestního zákoníku z dílny ministerstva spravedlnosti. Nový trestní kodex zásadním způsobem mění a modernizuje české trestní právo.

 

Podpis Václava Klause stvrdil vůli širokého politického spektra ke změně trestního práva.

„Pan prezident si byl vědom, jaké fatální důsledky by mělo uplatnění práva veta v tomto případě. Díky jeho správnému rozhodnutí právě začíná zcela nová etapa českého trestního práva. Je to mimořádná událost, jaká nemá v novodobé historii České republiky na poli zákonodárství obdoby,“ říká Jiří Pospíšil.

 

Nový trestní zákoník – kodex moderního demokratického státu

Návrh klade velký důraz na zákonné vymezení přesných a jednoznačných skutkových podstat trestných činů. Přináší novou kategorizaci trestných činů na zločiny a přečiny. Za přečiny budou pokládány všechny nedbalostní trestné činy  a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody maximálně do pěti let. Zločiny budou všechny ostatní závažné trestné činy.

 

Jedna z hlavních filozofií návrhu je taková, že pokud to povaha spáchaného činu umožňuje, má být trest odnětí svobody nahrazen alternativními druhy trestů (např. obecně prospěšnými pracemi, peněžitým trestem ve formě denních sazeb, zákazem činnosti a novými tresty, jako jsou domácí vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce).

 

Nový trestní zákoník zpřísňuje postih u nejzávažnějších trestných činů, jakým je např. brutální vražda. Zvyšuje horní hranici sazby trestu odnětí svobody z dosavadních 15 na 20 let, přičemž výjimečným trestem bude kromě doživotí i trest odnětí svobody od 20 do 30 let (nyní od 15 do 25 let).

 

Plán dalších prací

Při projednávání návrhu trestního zákoníku v senátu přednesl Jiří Pospíšil svůj plán, že do půl roku bude k diskuzi předložena novela, která znovu otevře otázku snižování věkové hranice trestní odpovědnosti.

 

Trestní  zákoník má nabýt  na účinnosti 1. 1. 2010. 

 

                                                                                                 Tiskový odbor MSp

 

zpět